Πρόγραμμα Κατασκηνώσεων ΟΑΕΔ 2017

 

 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΑΕΔ  (15ημερών)

Ξεκινά τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και ώρα 08:00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο

Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2017

 

Διαβάστε εδώ γενικές πληροφορίες. 
Ακολουθούν οι σχετικές οδηγίες για το καλοκαίρι του 2017:

ΑΝΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (παιδιά): Ανήλικα τέκνα γεννηθέντα από 01.01.2001 έως 14.06.2011

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (γονέας): Πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή κατά το φορολογικό έτος 2015 ( Εκκαθαριστικό σημείωμα 2016 έως 28.000,00 €.

1) ΑΝΕΡΓΟΙ:

α) τακτική επιδοτούμενη ανεργία τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) κατά το έτος 2016.

β) συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία στα μητρώα του ΟΑΕΔ από 4 έως 36 μήνες κατά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων, ήτοι 20/04/2017

2) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:

α) έστω 50 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου) κατά το έτος 2016.

β) έστω 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας κατά το έτος 2016.

3) ΑΝΕΡΓΟΣ ή ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ:

α) έστω 50 ημέρες αθροιστικά των περιπτώσεων επιδοτούμενης ανεργίας/ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ειδικής άδειας μητρότητας

 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον ΟΑΕΔ
 
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΑΠΟ  Δευτέρα 03 Απριλίου 2017 και ώρα 08:00 πμ  ΕΩΣ 20 Απριλίου 2017 και ώρα 23:59 μμ

ΟΔΗΓΙΕΣ

 Έκδοση Κωδικών Πρόσβασης του δικαιούχου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. εδώ

α) Όσοι έχουν ήδη εκδώσει κωδικούς πρόσβασης του ΟΑΕΔ: εδώ 

β) Όσοι έχουν μόνο «κωδικούς ΤΑΧΙΝΕΤ» οι ίδιοι οι δικαιούχοι και όχι οι σύζυγοι αυτών: εδώ 

γ) Όσοι έχουν ξεχάσει την «ονομασία χρήστη» ή το «συνθηματικό»: εδώ

δ) Όσοι δεν έχουν Κωδικούς Πρόσβασης ΟΑΕΔ ή Κωδικούς «ΤΑΧΙSNET», απευθύνεστε στα Τοπικά ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ με τα εξής δικαιολογητικά:

  • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λπ.).
  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
  • Άδεια διαμονής ή εργασίας σε ισχύ προκειμένου για πολίτες τρίτων χωρών.
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ.
  • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.

 Υποβολή Ηλεκτρονικής αίτησης:

α) Οδηγίες υποβολής προς τους δικαιούχους-αιτούντες (αναμένεται link)

β) Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης (αναμένεται link)

Σημείωση.: Σε περίπτωση λανθασμένης αίτησης, υποβάλλετε εκ νέου αίτηση έως την 20η Απριλίου 2017 και ώρα 23:59 μ.μ.

Απαραίτητη προϋπόθεση: Ορθή συμπλήρωση όλων των στοιχείων & απαιτούμενα προσκομισθέντα έγγραφα

Στοιχεία :
 
Α)  ιδιότητα (άνεργος ή εργαζόμενος)
Β) Α.Μ. ΙΚΑ
Γ) Α.Μ.Κ.Α. όλων των ανήλικων τέκνων (0- 18 ετών), πατρώνυμο, μητρώνυμο και ημερομηνία γέννησης
Δ) Σημειώσατε ως ωφελούμενα τέκνα παιδιά γεννηθέντα από 01.01.2001 έως 14.06.2011 και ως μη ωφελούμενα παιδιά μη γεννηθέντα από  01.01.2001 έως 14.06.2011
 
Απαιτούμενα Προσκομισθέντα έγγραφα ή επισυναπτόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση:
 
Α) Σε περίπτωση εργαζομένου,  τα μη μηχανογραφημένα ένσημα του 2016 (εάν υπάρχουν).
 
Β) Σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας, άδεια διαμονής (δικαιούχου και ωφελούμενων) ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για άδεια διαμονής.
 
Γ) Σε περίπτωση διαζευκτηρίου, αν ο δικαιούχος έχει την επιμέλεια,  επισυνάπτεται ή προσκομίζεται η επιμέλεια ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής ότι έχει την επιμέλεια ενώ αν ο δικαιούχος δεν έχει την επιμέλεια, Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 από τον έχοντα την επιμέλεια, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα.
 
Δ) Όταν οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 67 του ν. 4172/2013 στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, επειδή δεν έχουν αποκτήσει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, οπότε απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 κατατεθείσα στην αρμόδια ΔΟΥ, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος.
 
Σημείωση: Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να τα επισυνάψετε στην ηλεκτρονική σας αίτηση,  υποχρεούστε να τα προσκομίσετε ως δικαιούχος στο τοπικό σας ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ έως την 21η Απριλίου και ώρα 14:00 μ.μ. με τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης.

 

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα λειτουργήσει και στον Παράδεισο

και στη Φωλιά του παιδιού, τα εξής 15νθήμερα:
 

Παράδεισος & Φωλιά του Παιδιού

Α΄ 16/06 - 30/06

Β΄ 01/07 - 15/07

Γ΄ 16/07 - 30/07

(μόνο) Φωλιά του Παιδιού

Δ΄ 01/08 - 15/08

E΄ 09/08-23/08

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων

επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά  στα κεντρικά μας γραφεία